Izula

18 tekstów – auto­rem jest Izu­la.

Aby skończyć z przeszłością,
na­leżałoby się z nią rozliczyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lutego 2014, 00:12

to już bez znacze­nia,
bo jak się kochamy,
to bez znieczulenia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2013, 23:25

uwiel­biam sie­dzieć na swoim ulu­bionym fo­telu, w ulu­bionej po­zyc­ji i myśleć o swoich uwielbieniach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 marca 2012, 21:57

Sta­niesz w ob­ro­nie skur­wiela, a on zro­bi z ciebie kurwę. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 listopada 2010, 15:08

Pa­miętaj, zam­knięcie się na czte­ry spus­ty przed światem, nie uchro­ni Cię przed nim. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 3 września 2010, 16:28

Gdy zaczy­nasz mnie bar­dziej in­try­gować - zni­kasz. Uwiel­biam to w To­bie. Pot­ra­fisz zniknąć w od­po­wied­nim momencie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 sierpnia 2010, 22:33

Nikt nie lu­bi przemądrzałych dupków. Praw­dzi­wy, przemądrzały du­pek nie zaw­sze oka­zuje się praw­dzi­wym skurwielem. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 sierpnia 2010, 15:55

To nie wy jes­teście źli. To ja jes­tem za dobra. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 7 sierpnia 2010, 15:02

Zaw­sze ta­ki był. Czy mu za­leżało czy nie, zaw­sze obojętny był. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 sierpnia 2010, 21:23

Bo widzisz... na­wet przym­rużając oczy, nie zo­baczę twoich dob­rych chęci. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 14 maja 2010, 15:21

Izula

"Jestem jaka jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek." W. Szymborska.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Izula

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność